Giảng viên cơ hữu

Họ và tên:  Lê Thị Ngân
Chức vụ: Trưởng khoa Luật & Quản lý xã hội, Trưởng bộ môn Khoa học quản lý              
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn học Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam, Văn hoá doanh nghiệp
Học phần giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
Email: lengandhkhtn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Công Hoàng
Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật & Quản lý xã hội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý chiến lược và công nghệ thông tin
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý chiến lược, Trí tuệ cảm xúc, Thương mại điện tử...
Học phần giảng dạy: Cơ sở khoa học quản lý, Kinh tế học đại cương, Quản lý dư án, Tiếng Anh chuyên ngành
Email: hoangncvn@gmail.com

 

BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Phương
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Khoa học quản lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý nguồn nhân lực, Khoa học chính sách
Học phần giảng dạy: Quản lý nguồn nhân lực, Khoa học chính sách, Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Email: kimphuong48khql@gmail.com
Họ và tên:  Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh Quản lý khoa học và công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách khoa học công nghệ, Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học...
Học phần giảng dạy: Tổ chức học đại cương, Lý thuyết hệ thống, Tài chính công...
Email: hong151283@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý hành chính công
Học phần giảng dạy: Quản lý nguồn nhân lực, Logic học đại cương, Các học thuyết trong quản lý
Email: thanhhuyen31282@gmail.com
Họ và tên:  Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách xã hội, Bảo hiểm
Học phần giảng dạy: Lý thuyết hệ thống, Các học thuyết trong quản lý
Email: ntlinh2008@yahoo.com.vn
Họ và tên:  Bế Hồng Cúc
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý hành chính, Sở hữu trí tuệ
Học phần giảng dạy: Hành chính học đại cương
Email: zinnia178@yahoo.com
Họ và tên:  Bùi Trọng Tài
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách khoa học công nghệ, Chính sách văn hoá, dân tộc và tôn giáo
Học phần giảng dạy: Chính trị học đại cương, Tôn giáo học đại cương
Email: buitrongtai@gmai.com
Họ và tên: Hà Như Quỳnh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách khoa học công nghệ, Chính sách xã hội, Hành vi tổ chức
Học phần giảng dạy: Quản lý dự án
Email: hanhuquynhql@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Trang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cao học Quản lý công
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý hành chính
Học phần giảng dạy: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Email: trangapa2108@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Điệp
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cao học Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách xã hội
Học phần giảng dạy:          Chính sách lao động - việc làm
Email: diepkhqlk6@gmail.com
Họ và tên: Lê Quang Dực
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý kinh tế (lĩnh vực Kinh tế Vĩ mô)
Học phần giảng dạy:          Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Văn hóa và Đạo đức quản lý.
Email: lequangduc.vn@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Vân
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân tộc thiểu số, hành chính văn phòng
Học phần giảng dạy:           
Email: vandhkh@gmail.com


BỘ MÔN LUẬT

Họ và tên: Lưu Bình Dương
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:  
Học phần giảng dạy:           
Email:  
  Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử, Dân tộc học
Học phần giảng dạy:          Chính sách dân tộc, luật tục dân tộc thiểu số, Những vấn đề lớn của thời đại và Khoa học quản lý hiện đại, lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam
Email: tiennv@tnus.edu.vn
  Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử, Dân tộc học
Học phần giảng dạy:          Chính sách dân tộc, luật tục dân tộc thiểu số, Những vấn đề lớn của thời đại và Khoa học quản lý hiện đại, lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam
Email: tiennv@tnus.edu.vn
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Giang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:  
Học phần giảng dạy:          Học phần luật thương mại, đầu tư, môi trường
Email: thuygiangluat@gmail.com

 

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

  Họ và tên: Tạ Thị Thảo
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học, Phát triển cộng đồng
Học phần giảng dạy:          Xã hội học đại cương, Giới và phát triển, Phát triển cộng đồng
Email: thaotathi@gmail.com
  Họ và tên: Chu Thị Thu Trang
Chức vụ: Phó bộ môn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội cá nhân
Học phần giảng dạy:          Nhập môn công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội trẻ em, Công tác xã hội bệnh viện
Email: chuthithutrangctxh@gmail.com
  Họ và tên: Lê Văn Cảnh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Gia đình học
Học phần giảng dạy:          Xã hội đại cương, Gia đình học
Email: lecanh83@gmail.com
  Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội nhóm, An sinh xã hội
Học phần giảng dạy:          Công tác xã hội nhóm, An sinh xã hội, Công tác xã hội với người khuyết tật
Email: mainguyen232@gmail.com
  Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách xã hội, Công tác xã hội học đường
Học phần giảng dạy:          Xã hội học đại cương, Công tác xã hội học đường, Chính sách xã hội
Email: tranthaotn@gmail.com
  Họ và tên: Nguyễn Hồng Cúc
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi con người 
Học phần giảng dạy:          Hành vi con người và môi trường xã hội, Công tác xã hội với nhóm dân tộc thiểu số, Công tác xã hội với nhóm yếu thế
Email: nguyenhongcuc.ctxh@gmail.com
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trâm
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học, Công tác xã hội với người nghèo
Học phần giảng dạy:          Tâm lý học xã hội và phát triển, Công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm
Email: tramnth@tnus.edu.vn