Giảng viên cơ hữu

Họ và tên:  Lê Thị Ngân
Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng bộ môn             
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn học Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam; Văn hóa và quản lý
Học phần giảng dạy:

Đại học:Văn học Việt Nam 1900-1945; Kĩ năng giao tiếp;

Công tác xã hội với người cao tuổi; Văn hóa và đạo đức quản lý

Thạc sĩ: Phong cách một số cây bút văn xuôi Việt Nam hiện đại

Email: nganlt@tnus.edu.vn 

 

BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Phương
Chức vụ: Phó Trưởng BM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực, chính sách
Học phần giảng dạy: Quản lý nguồn nhân lực, Định mức lao động, khoa học chính sách
Email: phuongntk@tnus.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Công Hoàng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý chiến lược và công nghệ thông tin
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý chiến lược, Trí tuệ cảm xúc, Thương mại điện tử.
Học phần giảng dạy:        Cơ sở khoa học quản lý, Kinh tế học đại cương, Quản lý dự án, Tiếng Anh chuyên ngành
Email: hoangncvn@gmail.com
Họ và tên: Lê Quang Dực
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị
Lĩnh vực nghiên cứu:  Kinh tế, Chính trị - Xã hội 
Học phần giảng dạy:          Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Văn hóa và Đạo đức quản lý.
Email: lequangduc.vn@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Vân
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân tộc thiểu số, Hành chính văn phòng
Học phần giảng dạy:          Nghiệp vụ văn phòng
Email: vandhkh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý nhân nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực
Học phần giảng dạy: Lôgic học đại cương, Lịch sử tư tưởng quản lý, Quản lý nguồn nhân lực, Tiền lương và thu nhập.
Email: thanhhuyen31282@gmail.com - huyennt@tnus.edu.vn
Họ và tên:  Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Khoa học chính sách; Tài chính công
Học phần giảng dạy: Tài chính công; Tổ chức học đại cương; Lý thuyết hệ thống
Email: hong151283@gmail.com
Họ và tên:  Bùi Trọng Tài
Chức vụ: Giảng viên, Phó bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV trường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ, NCS ngành Chính sách công
Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý học, tôn giáo học, chính trị học, chính sách và quản lý khoa học và công nghệ,

quản lý hành vi trong tổ chức, văn hóa đạo đức trong quản lý, chính sách công,

phong thủy học.

Học phần giảng dạy:

Tôn giáo học đại cương; Chính trị học đại cương; Quản lý khoa học và công nghệ;

Quản lý hành vi trong tổ chức;Văn hóa và đạo đức quản lý

Email: taibt@tnus.edu.vn / buitrongtaibt@gmail.com
Họ và tên:  Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực, Chính sách xã hội
Học phần giảng dạy: Lịch sử tư tưởng quản lý; Lý thuyết hệ thống; Bảo hiểm xã hội
Email: Nguyenthilinh759@gmail.com
Họ và tên:  Bế Hồng Cúc
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý công, sở hữu trí tuệ.
Học phần giảng dạy: Lý luận hành chính nhà nước; Quản lý khu vực công; Chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội
Email: cucbh@tnus.edu.vn


BỘ MÔN LUẬT

Họ và tên: Lưu Bình Dương
Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Luật
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Học phần giảng dạy:         

Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Định tội danh, Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự

Email: duonglb@tnus.edu.vn
Họ và tên: Ma Thị Thanh Hiếu
Chức vụ: Phó Trưởng BM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Luật tục và Luật tập quán
Học phần giảng dạy:         

Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ.

Email: hieumtt@tnus.edu.vn
Họ và tên: Trịnh Vương An
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế, Luật Hành chính
Học phần giảng dạy:          Luật Hành chính, Luật Tài chính, Luật Đất đai
Email: antv@tnus.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Hải Ngân
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
Học phần giảng dạy:          Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình
Email: ngannh@tnus.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế
Học phần giảng dạy:          Luật Thương mại, Luật So sánh, Luật Lao động
Email: huongntt@tnus.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Giang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế
Học phần giảng dạy:          Luật Thương Mại, Luật Tài chính, Luật Ngân Hàng, Luật Đầu tư
Email: giangntt@tnus.edu.vn
Họ và tên: Tống Thị Thu Trang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế
Học phần giảng dạy:          Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật So sánh
Email: trangtt@tnus.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế
Học phần giảng dạy:          Công pháp Quốc tế, Tư pháp Quốc tế
Email: trangntq@tnus.edu.vn
Họ và tên: Dương Thị Xuân Quý
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Học phần giảng dạy:         

Lý luận về Nhà nước và pháp luật, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Định tội danh,

Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự.

Email: quydtx@tnus.edu.vn
Họ và tên: Lê Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Học phần giảng dạy:          Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, Xây dựng văn bản pháp luật
Email: huyenlt@tnus.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
Học phần giảng dạy:          Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình
Email: hanghtt@tnus.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ly
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Học phần giảng dạy:          Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự
Email:  
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế
Học phần giảng dạy:          Công pháp Quốc tế, Tư pháp Quốc tế
Email: anhntn@tnus.edu.vn

 

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Họ và tên: Tạ Thị Thảo
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học giới
Học phần giảng dạy:          Xã hội học đại cương, Phương pháp điều tra xã hội học, Giới và phát triển giới
Email: thaotathi@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Thu Trang
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu:

Công tác xã hội với phụ nữ yếu thế, Công tác xã hội với người khuyết tật,

Công tác xã hội với trẻ em, Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế

Học phần giảng dạy:         

Nhập môn Công tác xã hội; Công tác xã hội với cá nhân; Công tác xã hội với trẻ em;

Công tác xã hội trong bệnh viện.

Email: chuthithutrangctxh@gmail.com
Họ và tên: Lê Văn Cảnh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học
Học phần giảng dạy:          Xã hội học đại cương, Công tác xã hội nông thôn, Gia đình học
Email: lecanh83@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội
Học phần giảng dạy:         

An sinh xã hội và các vấn đề xã hội; Công tác xã hội với nhóm; Tham vấn;

Công tác xã hội với người khuyết tật

Email: mainguyen232@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học
Học phần giảng dạy:          Chính sách xã hội, xã hội học đại cương
Email: tranthaotn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hồng Cúc
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội với người LGBT, Công tác xã hội với dân tộc thiểu số, Hành vi con người
Học phần giảng dạy:          Hành vi con người và môi trường xã hội; Ngôn ngữ Tày - Nùng
Email: nguyenhongcuc.ctxh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trâm
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội với người nghèo, Tâm lý học
Học phần giảng dạy:          Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học phát triển, Công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm
Email: tramnth@tnus.edu.vn
  Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội trong bệnh viện
Học phần giảng dạy:          Công tác xã hội trong bệnh viện
Email: ngocttb@tnus.edu.vn