Giảng viên cơ hữu

Họ và tên:  Lê Thị Ngân
Chức vụ: Trưởng khoa Luật & Quản lý xã hội, Trưởng bộ môn Khoa học quản lý              
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn học Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam, Văn hoá doanh nghiệp
Học phần giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp
Email: lengandhkhtn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Công Hoàng
Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật & Quản lý xã hội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý chiến lược và công nghệ thông tin
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý chiến lược, Trí tuệ cảm xúc, Thương mại điện tử...
Học phần giảng dạy: Cơ sở khoa học quản lý, Kinh tế học đại cương, Quản lý dư án, Tiếng Anh chuyên ngành
Email: hoangncvn@gmail.com

 

BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Phương
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Khoa học quản lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý nguồn nhân lực, Khoa học chính sách
Học phần giảng dạy: Quản lý nguồn nhân lực, Khoa học chính sách, Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Email: kimphuong48khql@gmail.com
Họ và tên:  Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh Quản lý khoa học và công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách khoa học công nghệ, Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học...
Học phần giảng dạy: Tổ chức học đại cương, Lý thuyết hệ thống, Tài chính công...
Email: hong151283@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý hành chính công
Học phần giảng dạy: Quản lý nguồn nhân lực, Logic học đại cương, Các học thuyết trong quản lý
Email: thanhhuyen31282@gmail.com
Họ và tên:  Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách xã hội, Bảo hiểm
Học phần giảng dạy: Lý thuyết hệ thống, Các học thuyết trong quản lý
Email: ntlinh2008@yahoo.com.vn
Họ và tên:  Bế Hồng Cúc
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý hành chính, Sở hữu trí tuệ
Học phần giảng dạy: Hành chính học đại cương
Email: zinnia178@yahoo.com
Họ và tên:  Bùi Trọng Tài
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách khoa học công nghệ, Chính sách văn hoá, dân tộc và tôn giáo
Học phần giảng dạy: Chính trị học đại cương, Tôn giáo học đại cương
Email: buitrongtai@gmai.com
Họ và tên: Hà Như Quỳnh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách khoa học công nghệ, Chính sách xã hội, Hành vi tổ chức
Học phần giảng dạy: Quản lý dự án
Email: hanhuquynhql@gmail.com
Họ và tên:  Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính công
Học phần giảng dạy: Tài chính công
Email: nguyenduyhung.hrm@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Trang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cao học Quản lý công
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý hành chính
Học phần giảng dạy: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Email: trangapa2108@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Điệp
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cao học Khoa học quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách xã hội
Học phần giảng dạy:          Chính sách lao động - việc làm
Email: diepkhqlk6@gmail.com
    Họ và tên:                   Lưu Bình Dương                                                                                               
Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật & Quản lý xã hội, Trưởng bộ môn Luật                                                         
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Luật học                                                                     
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học
Học phần giảng dạy: Các môn chuyên ngành luật hình sự
Email: duongphieu2@gmail.com

BỘ MÔN LUẬT

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Luật
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, NCS Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật hình sự, Tội phạm học, Tâm lý học tư pháp, Xã hội học tư pháp...
Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương, Luật hình sự, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam...
Email: nguyenthuphuong10789@gmail.com
   
Họ và tên: Ma Thanh Hiếu
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, NCS Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự, Luật Đất đai
Học phần giảng dạy: Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Môi trường
Email: thanhhieu_qg@yahoo.com
   
Họ và tên: Nguyễn Hải Ngân
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật lao động, Pháp luât an sinh xã hội
Học phần giảng dạy: Luật Lao động
Email: haingantn_84@gmail.com
   
Họ và tên: Tống Thị Thu Trang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại; Pháp luật về chứng khoán 
Học phần giảng dạy: Luật Thương mại
Email: tongtrang84@gmail.com
   
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật lao động, Luật thương mại
Học phần giảng dạy: Luật lao động, Luật thương mại, Luật so sánh
Email: thuhuongluat@gmail.com
   
Họ và tên: Dương Xuân Quý
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự, Tội phạm học
Học phần giảng dạy: Luật Hình sự, Luật tố tụng hình sự
Email:  
   
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Quốc tế, Pháp luật thương mại quốc tế
Học phần giảng dạy: Luật Quốc tế
Email:  
   
Họ và tên: Hoàng Thu Hằng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Học viên cao học Luật
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự, Luật La mã
Học phần giảng dạy: Trợ giảng Luật Dân sự
Email:  
   
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ly
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân, học viên cao học Luật
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự, Tố tụng hình sự
Học phần giảng dạy: Trợ giảng Pháp luật đại cương
Email:  
   
Họ và tên: Lê Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân, học viên cao học Luật
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp, Hành chính
Học phần giảng dạy: Trợ giảng môn Xây dựng bản bản pháp luật
Email:  
   
Họ và tên: Phạm Thu Giang
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Học viên cao học Luật
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hôn nhân và gia đình
Học phần giảng dạy: Trợ giảng môn Luật tố tụng dân sự
Email:  
   
Họ và tên: Trịnh Vương An
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hành chính, luật Hiến pháp
Học phần giảng dạy: Luật Hành chính, Hiến pháp
Email:  

   Họ và tên: Tạ Thị Thảo
Chức vụ:             Trưởng bộ môn Công tác xã hội                                                                                                           
Trình độ chuyên môn:        Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh ngành Công tác xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận về công tác xã hội
Học phần giảng dạy:  
Email:  

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

   
Họ và tên:  Chu Thị Thu Trang
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Công tác xã hội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Công tác xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội
Học phần giảng dạy:  
Email:  
   
Họ và tên: Lê Văn Cảnh
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xã hội học
Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học trong ngành công tác xã hội
Học phần giảng dạy:  
Email: