Giảng viên thỉnh giảng

Bộ môn Khoa học quản lý

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1 PGS. TS Đặng Khắc Ánh Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội

- Quản lý khu vực công

- Chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức
2 TS. Nguyễn Văn Chiều Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

- Khoa học quản lý đại cương

- Chính sách xóa đói giảm nghèo
3 Ths. Thiều Trung Hiếu Trung tâm Học liệu, ĐH Thái Nguyên - Quản lý dự án
4 Ths. Trần Xuân Kiên Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên - Quản lý chất lượng
5 Ths. Phạm Hồng Trang Trường ĐH Lao động, Thương binh và Xã hội  - Chính sách bảo đảm xã hội

Bộ môn Công tác xã hội

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

TS. Trần Văn Kham

ĐH KHXH & NV Hà Nội

CTXH với NKT

Đạo đức nghề CTXH

2

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

Học viện Thanh thiếu niên Hà Nội

CTXH với Người cao tuổi

Tham vấn trẻ em và gia đình

3

ThS.Phạm Văn Tư

ĐH Sư phạm I Hà Nội

CTXH học đường

4

ThS.Phạm Thị Phương Thảo

ĐH Y – Dược Thái Nguyên

Sức khỏe cộng đồng

5

ThS.Phan Hồng Giang

ĐH KHXH & NV Hà Nội

Dự án CTXH và QT ngành

6

ThS.Vũ Trùng Dương

Bộ Lao động TB & XH

Phát triển cộng đồng