Cơ cấu tổ chức

1. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI

(Tính đến tháng 3 năm 2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

Email

Ban chủ nhiệm Khoa

1

TS. Lê Thị Ngân

Trưởng Khoa

0912022777

nganlt@tnus.edu.vn

2

TS. Lưu Bình Dương

Phó trưởng Khoa

0912373754

duonglb@tnus.edu.vn

Văn phòng Khoa

1

ThS.Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Chuyên viên

0918361992

Dungntt@tnus.edu.vn

2

CN. Phạm Thị Thuý Hoà

Chuyên viên

0985165786

Hoaptt@tnus.edu.vn

Bộ môn Luật

1

TS. Lưu Bình Dương

Trưởng bộ môn

0912373754

duonglb@tnus.edu.vn

2

ThS. Ma Thị Thanh Hiếu

Phó Trưởng BM

0912748745

hieumtt@tnus.edu.vn

3

ThS. Trịnh Vương An

Giảng viên

0971888928

antv@tnus.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Hải Ngân

Giảng viên

0943300184

ngannh@tnus.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Giảng viên

0982357172

huongntt@tnus.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Giang

Giảng viên

0912683366

giangntt@tnus.edu.vn

7

ThS. Tống Thị Thu Trang

Giảng viên

0978233265

trangtt@tnus.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

0986672879

trangntq@tnus.edu.vn

9

ThS. Dương Thị Xuân Quý

Giảng viên

01255163555

quydtx@tnus.edu.vn

10

ThS. Lê Thanh Huyền

Giảng viên

0962889359

huyenlt@tnus.edu.vn

11

ThS. Hoàng Thị Thu Hằng

Giảng viên

0967293111

hanghtt@tnus.edu.vn

12

ThS. Nguyễn Hoàng Ly

Giảng viên

0962290121

lynh@tnus.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giảng viên

0948111921

anhntn@tnus.edu.vn

         

Bộ môn Khoa học quản lý

1

TS. Lê Thị Ngân

Trưởng bộ môn

0912022777

nganlt@tnus.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Kim Phương

Phó Trưởng BM

0985350919

phuongntk@tnus.edu.vn

3

TS. Nguyễn Công Hoàng

Giảng viên

0967919183

hoangncvn@gmail.com

4

TS. Lê Quang Dực

Giảng viên

0988520072

lequangduc.vn@gmail.com

5

Ths. Vũ Thị Vân

Giảng viên

0981795999

vanvt@tnus.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

Giảng viên

01674221772

huyennt@tnus.edu.vn

7

ThS. Trần Thị Hồng

Giảng viên

0978427903

hongtt@tnus.edu.vn

8

ThS. Bùi Trọng Tài

Giảng viên

0982486995

buitrongtaibt@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

0973898378

linhnt@tnus.edu.vn

10

ThS. Bế Hồng Cúc

Giảng viên

0912360191

cucbh@tnus.edu.vn

Bộ môn Công tác xã hội

1

ThS.Tạ Thị Thảo

Phó trưởng BM

0988820020

thao_tt@tnus.edu.vn

2

ThS.Chu Thị Thu Trang

Phó trưởng BM

0985073746

Trangctt@tnus.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Giảng viên

0975305115

Thaottp@tnus.edu.vn

4

ThS.Nguyễn Hồng Cúc

Giảng viên

0988835700

cucnh@tnus.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Giảng viên

0984868129

Maintn@tnus.edu.vn

6

ThS.Nguyễn Thị Hồng Trâm

Giảng viên

0972766467

Tramnth@tnus.edu.vn

7

ThS. Lê Văn Cảnh

Giảng viên

0914723683

Canhlv@tnus.edu.vn

8

ThS. Trần Thị Bích Ngọc

Giảng viên

0978730834

ngocttb@tnus.edu.vn

2. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

Email

BAN CHI ỦY

1

TS. Lê Thị Ngân

Bí thư Chi bộ

0912022777

nganlt@tnus.edu.vn

2

TS. Lưu Bình Dương

Phó Bí thư

0912373754

duonglb@tnus.edu.vn

3

Ths. Tạ Thị Thảo

Ủy viên Chi ủy

0988.820.020

thao_tt@tnus.edu.vn

CÔNG ĐOÀN KHOA

1

TS. Trần Thị Hồng

Chủ tịch

0978427903

hongtt@ tnus.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

Ủy viên BCH Công đoàn

0374221772

huyennt@tnus.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Giang

Ủy viên BCH Công đoàn

0912683366

giangntt@tnus.edu.vn

ĐOÀN THANH NIÊN

1

ThS. Nguyễn Hoàng Ly

Bí thư liên chi

0962290121

lynh@tnus.edu.vn

2

ThS. Hoàng Thị Thu Hằng

Phó Bí thư liên chi

0967293111

hanghtt@tnus.edu.vn

CHI ĐOÀN GV

1

ThS. Lê Thanh Huyền

 Bí thư

0962889359

Huyenlt@tnus.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Xuân Quý

Phó Bí thư

01255163555

quydtx@tnus.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Hồng Trâm

Ủy viên

0972766467

Tramnth@tnus.edu.vn

3. CÁC TRỢ LÝ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Kim Phương

Trợ lý đào tạo

0985350919

phuongntk@tnus.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

Trợ lý nghiên cứu khoa học

01674221772

huyennt@tnus.edu.vn 

3

ThS. Bế Hồng Cúc

Trợ lý công tác khảo thí

0912360191

cucbh@tnus.edu.vn

4

ThS. Lê Văn Cảnh

Trợ lý công tác HSSV

0914723683

lecanh83@gmail.com

5

ThS. Dương Thị Xuân Quý

Trợ lý công tác HSSV

  01255163555

xuanquyduong@gmail.com

 

4. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TT

Họ và tên

Số điện thoại

GVCN lớp

Email

Khóa 13

1

Vũ Thị Vân

0981795999

KHQL K13

vandhkh@gmail.com

2

Trần Thị Phương Thảo 

0975305115

CTXH K13 A

tranthaotn@gmail.com

3

Nguyễn Hồng Cúc

0988835700

CTXH K13 B

nguyenhongcuc.ctxh@gmail.com

4

Dương Thị Xuân Quý

01255163555

Luật K13 A

xuanquyduong@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Hường

0982357172

Luật K13 B

thuhuongluat@gmail.com

6

Trịnh Vương An 

0979914680

Luật K13 C

trinhvuongan89@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thùy Giang

0912683366

Luật K13 D

thuygiangluat@gmail.com

Khóa 14

1

Nguyễn Thị Linh

0973898378

 

KHQL K14

nguyenthilinh759@gmail.com

2

Chu Thị Thu Trang

0985073746

CTXH K14A

chuthithutrangctxh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Trâm

0972766467

CTXH K14B

Tramnth@tnus.edu.vn

4

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

0986672879

Luật K14A

quynhtranglaw.102@gmail.com

5

Nguyễn Hoàng Ly

0962290121

Luật K14B

nguyenhoangly1990@gmail.com

6

Lê Thanh Huyền

0962889359

Luật K14C

lethanhhuyen103@gmail.com

7

Nguyễn Hải Ngân

0943300184

Luật K14D

Ngannh@tnus.edu.vn

8

Lê Thanh Huyền

0962889359

Luật K14E

lethanhhuyen103@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Huyền

01674221772

Luật K14F

thanhhuyen31282@gmail.com

Khóa 15

1

ThS. Bế Hồng Cúc

0912360191

KHQL K15

cucbh@tnus.edu.vn

2

Nguyễn Hồng Trâm

0972766467

CTXH K15

hongtram_xhh@yahoo.com.vn

3

Dương Thị Xuân Quý

0855163555

Luật K15 A

Quydtx@tnus.edu.vn

4

Tống Thị Thu Trang

0978233265

Luật K15 B

tongtrang84@gmail.com

5

Trần Thị Hồng 

0978427903

Luật K15C

hong151283@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thùy Giang

0912683366

Luật K15 D

thuygiangluat@gmail.com

Khoá 16

1

Bế Hồng Cúc

0912360191

KHQL K16

cucbh@tnus.edu.vn

2

Lê Văn Cảnh

0914723683

CTXH K16

canhlv@tnus.edu.vn

3

Ma Thị Thanh Hiếu

0912748745

Luật K16 A

hieumtt@tnus.edu.vn

4

Nguyễn Hoàng Ly

0962290121

Luật K16 B

lynh@tnus.edu.vn

5

Hoàng Thị Thu Hằng

0967293111

Luật K16C

hanghtt@tnus.edu.vn